دوستی که دو ساله منو می شناسه، بهم گفت چطوری انقدر عوض شدی؟ تو خودت الان خودتو دوست داری؟ 

خود سوال برای من دردناک نبود، من نمی دونستم چه جوابی باید بدم، همین… 

من هنوز از چند تکه شدن زندگی و شخصیتم رنج می کشم.