اعصابم خیلی خرده… خیلی 

هیچ وقت تو زندگیم به اندازه این روزا پر از سردرگمی و تنش و احساسات ضد و نقیض نبودم 

احتمالا چند روزی نباشم تا خودم رو پیدا کنم